Career
LATEST JOBS

66 หมู่13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

1. จัดทำบัญชี เจ้าหนี้
2. จัดทำบัญชี ลูกหนี้
3. จัดทำเอกสารในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจรรยาบรรณในหน้าที่
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 

1 Position

ตามโครงสร้างบริษัท