นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.001/2565
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
 
 
บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด (“บริษัทฯ”) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ให้กับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ได้รับทราบ และให้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงานให้ บริษัทฯ ทุกคนถือปฏิบัติ และให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ผลักดัน และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีการดำเนินการอย่างจำกัด เพียงเท่าที่จำเป็น และตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเท่านั้น และให้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวปฏิบัติที่ บริษัทฯ กำหนด

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ ให้คำนึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม มีการบริการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมีการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัย (Vital Interest)
 2. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีความผูกพันระหว่างกัน (Contract)
 3. เพื่อการดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมายหรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน (Official Authority)
 4. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
 5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
 6. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ (Research or Statistic)
 7. เป็นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent)
4. ให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น มีมาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เป็นต้น

5. บุคลากรทุกคนของ บริษัทฯ พึงมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
 
นโยบายฉบับนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งกับทุกภาคส่วนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด เท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล และให้มีการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ของกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
1) กลุ่มลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็น
ก) บุคคลธรรมดา ทั้งที่เป็นลูกค้าของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน ในอดีต และอาจเป็นลูกค้าเป้าหมายของ บริษัทฯ ในอนาคต
ข) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรรมการ ผู้ติดต่อ และบุคคลธรรมดาอื่นที่กระทำในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกค้านิติบุคคลของ บริษัทฯ
2) กลุ่มคู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็น
ก) บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน ในอดีต และอาจเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาของ บริษัทฯ ในอนาคต
ข) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรรมการ ผู้ติดต่อ และบุคคลธรรมดาอื่นที่กระทำในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญานิติบุคคลของ บริษัทฯ
3) กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนใน บริษัทฯ
4) กลุ่มผู้มาติดต่อ และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
5) กลุ่ม Stakeholders ด้าน CSR หรือบุคคลใด ๆ ที่ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้จากหรือที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเพื่อการอื่นใด
6) กลุ่มบุคลากร พนักงาน และผู้สมัครงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็นสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอ้างอิงที่พนักงานหรือผู้สมัครงานอ้างอิงถึง
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ยังบังคับใช้ครอบคลุมช่องทางต่าง ๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัทฯ ที่ทำให้ บริษัทฯ ได้รับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับจากช่องทางการติดต่อสำหรับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ สายด่วน (Call Center) หรือศูนย์บริการลูกค้า ช่องทางการร้องเรียน หรือให้คำแนะนำ ติชม ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ แอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ กิจกรรมต่าง ๆ สถานที่สาธารณะหรือชุมชนที่ บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบเพื่อสังคม และ/หรือ เพื่อการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้อธิบายถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ จัดเก็บไว้ วิธีการ แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก บริษัทฯ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้

2. คำจำกัดความที่กล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้
“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ และหมายความรวมถึง ผู้กระทำการแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย
 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่ง บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ประวัติการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น
 
อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) กลุ่มของบริษัท ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น
 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่ง บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไปต่างประเทศ เมื่อ บริษัทฯ ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน เช่น ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเป็นต้น ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง หรือข้อมูลภาพจำลองลายนิ้วมือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน รวมถึงข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด
 
3. คุกกี้ (Cookies) และการใช้คุกกี้
ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของ บริษัทฯ
 
4. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
 
5. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบจากภายในและภายนอก หรือ จากผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อการประเมิน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
บริษัทฯ จะดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้มั่นใจในมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ที่มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่ง
 
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอม หรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ด้วยการแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่ บริษัทฯ กำหนด
นอกจากนี้ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิร้องขอตามกฎหมายดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และขอให้ บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากการร้องขอหรือการใช้สิทธินั้น ซ้ำซ้อนเกินสมควร หรือ บริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามในทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการมากเกินสมควร
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (Right to Object) ขอให้ลบหรือทำลาย (Right to Erasure) และระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใด ๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ตลอดระยะเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ บริษัทฯ
 • สิทธิในการได้รับแจ้ง (Right to be Informed) กรณีมีความกังวล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดดังกล่าว มีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้
 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามร้องขอดังกล่าวนั้นเกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว
 
7. การติดต่อบริษัทฯ
หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 • อีเมล: [email protected] 
 • เว็บไซต์ www.cameltire.com
 • บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
เลขที่ 66  หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02 1056655
 
8. ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ควรตั้งคำถามตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือ และกฎหมาย ว่าการปฏิบัติงานนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึง
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎ ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติประกอบ อันถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอยู่เสมอ รวมถึงคู่มือต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ
 • พบเห็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง แจ้งเบาะแสได้ที่ อีเมล : [email protected]  หรือช่องทางการติดต่อตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

9. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือแนวปฏิบัติได้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cameltire.com หรือช่องทางที่ บริษัทฯ กำหนดไว้
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2565
 
 
นายนิตย์  วิศาลเรืองเดช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
 
 
 

 
 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.002/2565
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับบุคลากร ของ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภท ดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย อายุ ตำแหน่งงาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทุพพลภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราเงินเดือน หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าตอบแทนอื่น ๆ ประวัติสินเชื่อทั้งที่เป็นสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ/หรือสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลงาน การปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ
 5. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น
 
1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น
กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก
 1. ขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน การลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
 2. เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
 1. บุคคลอื่น
 2. แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 3. ข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ กลุ่มธุรกิจ หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก หรือแนะนำท่านให้กับบริษัทฯ
 4. ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
1.3 การเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.3.1 ในกรณีที่ท่านเป็นพนักงานของ บริษัทฯ หรือสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอ้างอิงที่พนักงานอ้างอิงถึง
1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 • เพื่อดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการจ้างงานและขั้นตอนในการทำสัญญาจ้างงาน รวมถึงสัญญาอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน ต่าง ๆ เป็นต้น
 • เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานของพนักงานจากการตรวจสุขภาพ ภายหลังเริ่มงาน (ดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มทำงาน)
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน รวมถึงดำเนินการจัดการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดหาชุดให้พนักงาน เป็นต้น
 • เพื่อพิจารณาการลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย
 • เพื่อเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น บริษัทประกัน  ธนาคารคู่สัญญา เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินกระบวนการและขั้นตอนการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย 
2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • เพื่อตรวจสุขภาพ เก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ และความพิการ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลต่อบริษัทประกันภัย และบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทประกันภัย รวมถึงบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันภัย
3) นอกจากนี้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เก็บบันทึกการลาของพนักงานจากใบรับรองแพทย์ หรือประเมินความสามารถของพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น และเพื่อเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่งศาล หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น 
4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน การรับรองด้านความรู้ต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร เช่น การวิเคราะห์จำนวนพนักงาน การประเมินประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาในการสำรวจทำลักษณะประชากร หรือดำเนินการอื่น ๆ เป็นต้น
 • เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของ  บริษัทฯ รวมถึง การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • เพื่อทำสัญญาหรือเสนอราคากับลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา
 
1.3.2 ในกรณีที่ท่านเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ติดต่อจัดการ หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เช่น        การประชุม การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์เก็บข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนหรือเพื่อกิจการงานของบริษัทฯ
3) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • เพื่อปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
 • เพื่อความจำเป็นต้องรายงานหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   เป็นต้น
 • เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การสอบทานข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการทุจริตในใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น เช่น เพื่อประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของท่าน ( ถ้ามี ) เป็นต้น
4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหรือตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
 • เพื่อความเข้าใจในธุรกิจและการบริหารงานของ บริษัทฯ รวมถึงการศึกษาดูงาน ตามความจำเป็น
 • เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ
 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของ  บริษัทฯ รวมถึง การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • เพื่อทำสัญญาหรือเสนอราคากับลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา

1.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสาธารณสุข เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต
บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การประเมิน หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และการดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.5 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้าง การดำรงตำแหน่ง และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ   มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้น ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
 

 
 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.003/2565
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ ลูกค้า ของ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
 
 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ตำแหน่ง สัญชาติ อายุ username account รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา เชื้อชาติ และข้อมูลสุขภาพ ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรม หมายเลขบัตรเครดิต
 4. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ ประสงค์ใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ รวมถึงต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านแก่บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวในนามของท่าน และให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวได้ หาก บริษัทฯ พบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอปฏิเสธในการดำเนินการใด ๆ ตามคำขอของท่าน และจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ยกเว้นการขอความยินยอมได้
 
2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯโดยตรง เช่น การให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัทฯ ผ่านการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของ บริษัทฯ การแลกเปลี่ยนนามบัตร การร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนขายในกลุ่มธุรกิจอื่นของ บริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทในเครือของ บริษัทฯ ลูกค้าหรือตัวแทนของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้แนะนำ เป็นต้น
2.3 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการตามคำขอของท่าน และเพื่อการติดต่อในฐานะที่ท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ ติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านร้องขอ พิจารณาหรือเข้าทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน รวมถึงการเรียกเก็บเงินหรือการรับชำระเงินจากท่าน
2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย
3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญา
 • เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ การขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและกำกับภายใน และการบริหารจัดการองค์กร การประเมินตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อการประเมิน ปรับปรุง วางแผน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจร ปิด (CCTV)
4) ฐานความยินยอม: บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก บริษัทฯ และเสนอสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น หรือส่วนลดใด ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัทฯ
 • การแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่น่าสนใจแก่ท่าน
 • เมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพื่อการยืนยันตัวตน และเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของท่านระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ
2.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้ว และหรือ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ กำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
 
 
 

 
 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.004/2565
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ คู่ค้า คู่สัญญา ของ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
 
 
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ตำแหน่ง สัญชาติ อายุ ประสบการณ์หรือประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ ความถนัด รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา เชื้อชาติ และข้อมูลสุขภาพ ซึ่ง บริษัทฯได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
 3. ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรม รายละเอียดราคาและผลิตภัณฑ์
 4. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ บริษัทฯการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ

3.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯโดยตรง เช่น การแลกเปลี่ยนนามบัตร การให้ข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าทำสัญญา เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนขายในกลุ่มธุรกิจอื่นของ บริษัทฯพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทในกลุ่มในเครือของ บริษัทฯ ลูกค้าหรือตัวแทนของ บริษัทฯซึ่งเป็นผู้แนะนำ

3.3 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติก่อนการเข้าทำสัญญา การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา การเข้าทำสัญญาระหว่างกัน รวมถึงการชำระเงินตามสัญญา และการดำเนินกระบวนการชำระเงิน

2 )ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญา
 • เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ การขอคำปรึกษเกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและกำกับภายใน และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการวิเคราะห์ หรือประเมิน ปรับปรุง วางแผน และการคาดการณ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
4) ฐานความยินยอม: บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านในฐานะคู่ค้าหรือคู่สัญญาของ บริษัทฯ ให้สนใจใช้บริการ Platform ของผู้ให้บริการของ บริษัทฯ เป็นช่องทางในการรับ-ชำระเงิน(ถ้ามี) รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการของ บริษัทฯ
 • เมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว อื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการยืนยันตัวตน

3.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้ว และหรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ กำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
 
 
 

 
 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.005/2565
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ บุคคลอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง กับ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
 
นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าและคู่สัญญาตามที่กล่าวในนโยบายนี้แล้ว บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษัทฯ รวมถึงท่านอาจเป็นบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ การดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ท่านอาจเป็นลูกค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในนโยบายนี้ด้วย เป็นต้น

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มาติดต่อ หรือเป็นผู้ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษัทฯข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ วุฒิการศึกษา ภาพถ่าย
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
 3. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลขที่ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน เลขทะเบียนรถ รายละเอียดขนาดบรรทุกของรถ รายละเอียดของเจ้าของรถ รายละเอียดของผู้รับเหมา ข้อมูลจากการบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน หากในกรณีที่ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่ปรากฏในบัตรดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านหรือได้แจ้งท่านแล้ว หรือสามารถอ้างฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
 
ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง บริษัทฯ จัดทำขึ้น หรือมีส่วนร่วม รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก บริษัทฯ หรือ เป็นลูกค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ อาชีพ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด สถานที่ทำงาน สถานศึกษา
 2. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้าสำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) (ถ้ามี) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ รายละเอียดโรคและประวัติการรักษาพยาบาล การรักษาทางการแพทย์ และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความพิการ ซึ่ง บริษัทฯได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 3. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล
 4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร รายได้ เงินสนับสนุน รายละเอียดการให้-รับทุนการศึกษา รายละเอียดค่าตอบแทนการจ้างงาน
 5. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ผลงานของท่าน รายละเอียดผู้ดูแลคนพิการ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอในกิจกรรมที่จัดขึ้น การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ
อนึ่ง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ บริษัทฯ จะขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวในนามของท่าน และให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวได้
หาก บริษัทฯ พบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาล บริษัทฯ ขอปฏิเสธในการดำเนินการใด ๆ ตามคำขอของท่าน และจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ยกเว้นการขอความยินยอมได้
 
4.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯโดยตรง เช่น การลงทะเบียน การสมัคร การเข้าอบรม การติดต่อเพื่อเข้า-ออกสถานที่ การแลกบัตรเพื่อเข้าสถานที่หรืออาคาร การเข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อขอรับบริการหรือการสนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านมูลนิธิหรือสมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการการสนับสนุน หรือจากบุคคลอื่นที่เป็นผู้แนะนำท่านแก่ บริษัทฯ เป็นต้น
 
4.3 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
 • เพื่อติดต่อซื้อขาย หรือรับหรือให้บริการ
 • เพื่อจัดการอบรม ทำบัตรอนุญาตเข้า-ออกภายในบริเวณบริษัทฯ การทำบัตรอนุญาตให้จอดรถ การติดตามและตรวจสอบเวลาการทำงานของผู้รับเหมา
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และพิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามคำร้องขอ การรับทุนการศึกษา
2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
 • เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสอบยันข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงาน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
 • เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองทางสังคม
 • เพื่อเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด
3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และการแลกบัตรเข้าออกสถานที่หรืออาคาร และเพื่อป้องกันเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณเพื่อเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์หรือใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนหรือยืนยันคุณสมบัติ
 • เพื่อแสดงภาพถ่ายกิจกรรมหรือบรรยากาศกิจกรรมหรือโครงการที่ บริษัทฯ ดำเนินการหรือสนับสนุน
 • เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติส่วนบุคคลของคนในชุมชนผ่านการสังเกตพฤติกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์
4) ฐานความยินยอม: เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนา ความพิการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการยืนยันตัวตน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานหรือจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
 
4.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หรือโครงการ การให้บริการแก่ชุมชน การตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน และการดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น
 
 

 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.006/2565
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ ผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
 
 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ( ถ้ามี) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ และข้อมูลสุขภาพ ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร การจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ

5.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯโดยตรง เช่น การให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การร้องขอข้อมูลในฐานะนักลงทุนในเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายทะเบียน เป็นต้น

5.3 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อติดต่อกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล
2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติต่อท่านตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสอบทานข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดยประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือตามอำนาจที่ได้รับมอบ
 • เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
4) ความยินยอม: เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลศาสนารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการยืนยันตัวตน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของท่านระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ รวมถึงเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ท่าน

5.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้วและหรือได้รับความยินยอมจากท่าน เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทประกันภัยคู่สัญญาของ บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
 
 
 

 
 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.007/2565
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอม หรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ด้วยการแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่ บริษัทฯ กำหนด
นอกจากนี้ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิร้องขอตามกฎหมายดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และขอให้ บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากการร้องขอหรือการใช้สิทธินั้น ซ้ำซ้อนเกินสมควร หรือ บริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามในทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการมากเกินสมควร
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (Right to Object) ขอให้ลบหรือทำลาย (Right to Erasure) และระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใด ๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ตลอดระยะเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ บริษัทฯ
 • สิทธิในการได้รับแจ้ง (Right to be Informed) กรณีมีความกังวล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดดังกล่าว มีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามร้องขอดังกล่าวนั้นเกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว

การติดต่อบริษัทฯ
 • หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 • อีเมล: [email protected] 
บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
เลขที่ 66  หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02 1056655
เว็บไซต์ www.cameltire.com
 
การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 
บริษัทฯ จะดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 
บริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจในมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งต่อไป
 
 
 

 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.008/2565
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
 
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้งและ/หรือจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และคุกกี้นั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้ 
 
คุกกี้มีหลายประเภท อาจเป็นประเภทที่สามารถทำให้เว็บไซต์หนึ่งๆ ทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯใช้ 
บริษัทฯจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามการใช้งานได้ ดังนี้
 1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทฯเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทฯ
 
 
 

 
 
ประกาศ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ที่ PD.009/2565
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
 
บริษัทฯ มีการดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ พื้นที่ภายใน และบริเวณโดยรอบของบริษัทฯ เช่น ภายในและนอกอาคาร สำนักงาน คลังสินค้า สถานที่จำหน่ายสินค้า ของบริษัทฯ  เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สิน และเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัย

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”)  ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ที่บริษัทฯได้ติดตั้งตามจุดต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และที่บริษัทฯคาดหมายได้ว่ามีความจำเป็น 

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และการให้ความยินยอม
 บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้ง กล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็น  โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้า และทางออก รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทฯเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 3

เมื่อท่านได้เข้ามายังพื้นที่ บริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทฯดำเนินการได้ตามนโยบายที่แจ้ง โดยมีรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม อาทิเช่น ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น และ อื่น ๆ 
         
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ เป็นต้น

2.การอ้างอิงพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
 • ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินของท่าน บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น 
 • ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สิน ของบริษัทฯ

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
 • เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทฯจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น รวมทั้งเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัย
 • เพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย
 • เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
 • เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง หรือทางอาญาซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน อื่น ๆ (หากมี)

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผยเว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
 • หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก คู่สัญญา เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้ง ทรัพย์สินของท่าน บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร