ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

66 หมู่13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

1. จัดทำมาตรการงานอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน
2. ควบคุมระบบงานอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฏหมายและเป้าหมายที่กำหนด
3. จัดทำบัญชีรายชื่อ เครื่องจักร/อุปกรณ์ และผังเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. จัดทำตารางงานและใบแจ้งงานที่ถึงกำหนดตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
5. วางแผนและควบคุมระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามมาตรฐาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ
​6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโรงงานเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆตามแผน PM บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

66 หมู่13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

1. ดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แอร์ ภายในโรงงาน ผ่านทางระบบโปรแกรม STONE LAB
3. ทำการวิเคระห์ระบบเครื่องจักรเสีย ลงในใบวิเคราะห์เครื่องจักร
​4.  ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เสร็จทันตามแผนงาน

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

66 หมู่13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

1. จัดทำบัญชี เจ้าหนี้
2. จัดทำบัญชี ลูกหนี้
3.  จัดทำเอกสารในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
 

1 อัตรา

ตามโครสร้างบริษัท