ป้ายจราจรแปลกตา

ป้ายจราจรบนท้องถนน นั้นมีมากมายหลายแบบ หลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน หรือตามแยกต่างๆ ที่พอจะคุ้นตาและรู้ความหมายได้ในทันที แต่ก็จะมีบางป้ายที่ไม่คุ้นตา เห็นล่าสุดก็อาจจะเป็นตอนที่สอบใบขับขี่  ซึ่งก็นานมาแล้ว ป้ายแปลกตาเหล่านี้ CAMEL TIRE ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูกันในบทความนี้ครับ


ป้ายห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตราย
ป้ายห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นป้ายที่แสดงถึงการห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตราย เข้าในพื้นที่หรือผ่านเส้นทางที่ติดตั้งป้าย เนื่องจากพื้นที่นั้นๆ อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจร เป็นป้ายที่ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.

ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน หมายถึง ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้ป้ายแสดงแนวทางหลวงเดิม
ป้ายแสดงแนวทางหลวงเดิม ใช้เพื่อระบุทิศทางสายเดิมที่ไม่ได้เน้นการไปสู่เมือง หรือชุมชนขนาดใหญ่ ส่วนมากจะเป็นเส้นทางที่ด้อยความสำคัญ หลังจากมีการก่อสร้างแนวทางใหม่ขึ้นมา

ป้ายช่องเดินรถมวลชน
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หมายถึง ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้าย เป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุในป้าย เช่น หากในป้ายระบุเป็นเลข 3 นั่นหมายถึง ผ่านได้เฉพาะรถที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คนเท่านั้น หากมีรถหรือมอเตอร์ไซค์ที่มีคนนั่งมาแค่ 1-2 คน จะไม่สามารถขับผ่านช่องเดินรถนี้ได้ (แต่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรซ้อน 3 หรือมากกว่าเพื่อผ่านป้ายนี้นะครับ เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎจราจรของทุกคนครับ)

ป้ายสุดเขตบังคับ
ป้ายสุดเขตบังคับ หมายถึง หมดเขตบังคับ ตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้า เช่น หากเราเจอป้ายห้ามใช้เสียง เมื่อขับไประยะหนึ่งแล้วเจอป้ายสุดเขตบังคับ แสดงว่าเราสามารถใช้เสียงได้ตามปกติป้ายเตือนทางร่วน
ป้ายเตือนทางร่วน หมายถึง ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง

ป้ายเตือนสลับกันไป
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ หมายถึง ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง